ПОЛОЖЕННЯ
про Наукове товариство студентів та аспірантів
Факультету менеджменту та інформаційної безпеки
Вінницького національного технічного університету

Загальні положення

1. Це положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Факультету менеджменту та інформаційної безпеки (далі – Положення) регламентує порядок функціонування Наукового товариства студентів та аспірантів (далі – НТСА) на Факультеті МІБ (далі – факультет) Вінницького національного технічного університету (далі – Університет).

2. НТСА факультету є добровільним об’єднанням Наукових товариств студентів та аспірантів факультетів, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі факультету.

3. Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство студентів та аспірантів Факультету менеджменту та інформаційної безпеки (англійською мовою – Scientific Community of Students and Postgraduates of Faculty of Management and Information Security).

Разом із повною назвою в офіційних документах може використовуватись скорочена назва – НТСА ФМІБ.

4. У своїй діяльності НТСА факультету керується законодавством України, Статутом Університету, Положенням про НТСА Університету, Положенням про факультет та цим Положенням.

5. НТСА факультету може мати власну символіку, бланк з власним найменуванням, штампи, власний сайт, членський квиток, та інші засоби ідентифікації, форми яких затверджуються на Загальних зборах НТСА факультету зa погодженням із заступником декана факультету з наукової роботи та міжнародного співробітницива і деканом факультету .

6. У своїй діяльності НТСА факультету керується такими принципами:

7. НТСА факультету діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом Університету та факультетів, органами студентського самоврядування Університету, профспілковою організацією Університету, державними органами України, громадськими об’єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності НТСА Університету. НТСА Університету (факультету) узгоджує проведення своїх заходів з адміністраціями відповідного рівня.

8. Осередок центральних керівних органів НТСА факультету: Україна, 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, кімната № 2231.

Мета діяльності та завдання НТСА факультету

9. Метою діяльності НТСА факультету є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація економічної науки на факультеті, розвиток інноваційної діяльності, участь у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем, організаційна допомога керівництву фкультету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

10. Основні завдання НТСА факультету:

11. Відповідно до мети діяльності та завдань НТСА факультету:

Організаційна структура та керівництво НТСА факультету

12. НТСА діє на рівні факультету відповідно до цього Положення.

13. На рівні факультетів діють такі органи НТСА:

1) загальні збори членів НТСА факультету;

2) Правління НТСА факультету;

3) інші органи, що визначаються положенням про НТСА факультету.

14. Органи НТСА факультету підконтрольні та підзвітні загальним зборам членів НТСА факультету та конференції НТСА Університету і мають узгоджувати свою діяльність з адміністрацією факультету .

15. На засіданнях органів НТСА факультетів можуть бути присутні представники адміністрації відповідного рівня з правом дорадчого голосу.

16. НТСА факультету у складі НТСА Університету створюється ініціативною групою осіб в загальній кількості не менше як 8, які задовольняють вимогам статті 24 Положення і підписують декларацію про створення НТСА факультету, в якій зокрема зазначається прагнення НТСА факультету увійти до складу НТСА Університету, а також виконання вимог до НТСА факультетів.

17. Правління НТСА факультету є постійно діючим колегіальним органом, який виконує координаційні функції.

Членами Правління НТСА факультету є голова, перший заступник голови, секретар НТСА факультету .

18. Голова ради НТСА факультету :

– головує на засіданнях ради;

19. Секретар НТСА факультету веде протоколи засідань ради НТСА факультету, оформлює іншу необхідну документацію, що стосується діяльності НТСА на факультеті.

20. Ради НТСА факультету співпрацюють із студентською радою університету, іншими органами студентського самоврядування, структурними підрозділами та радами університету.

21. Організаційно-методичне керівництво науково-дослідною роботою студентів та аспірантів здійснює заступник директора з наукової роботи та міжнародного співробітництва НТСА факультету.

22. Організаційний контроль за діяльністю НТСА факультету здійснює науковий координатор НТСА факультету.

Членство в НТСА факультету

23. Членство в НТСА є вільним для осіб, які навчаються на факультеті, і здійснюється на добровільних засадах.

24. Членами НТСА можуть стати особи, які навчаються на факультеті, виявили бажання працювати в НТСА та визнають дане Положення і Положення про НТСА Університету.

25. Рішення про прийняття у члени НТСА факультету ухвалюється загальними зборами членів НТСА факультету на підставі заяви, поданої особою, яка навчається на факультеті, на ім’я голови НТСА факультету , в якому він навчається, і набуває чинності з моменту його ухвалення та погодження із заступником декана з НР та МС.

26. Особи, які набули членства в НТСА факультету, що входять до складу НТСА Університету, автоматично стають членами НТСА Університету.

27. У НТСА факультету відсутня система членських внесків.

28. Припинення членства в НТСА здійснюється за особистою заявою на ім’я голови НТСА факультету .

29. Член НТСА факультету, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в статті 24 цього Положення, може бути позбавлений членства загальними зборами членів НТСА факультету або конференцією НТСА Університету.

30. У разі припинення особою навчання на факультеті його членство в НТСА автоматично припиняється, окрім випадків передбачених цим Положенням.

31. Члени НТСА та керівники органів НТСА всіх рівнів зберігають свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу особи, яка навчається на факультеті, після отримання диплома бакалавра, спеціаліста або магістра академемічної відпустки при продовженні навчання з нового навчального року за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр або в аспірантурі Університету.

32. Особа, яка закінчила Університет при поданні заяви може продовжити свою діяльність в НТСА факультету , отримавши статус асоційованого члена НТСА факультету або університету.

33. Асоційований член НТСА факультету має ті ж самі права й обов’язки, які визначені для членів НТСА факультету в статтях 41, 42 цього Положення, окрім права голосування в колегіальних органах НТСА й обрання на керівні посади НТСА.

34. Рішення про отримання статусу асоційованого члена НТСА Університету (факультету) ухвалюється Правлінням НТСА Університету (інституту) на підставі поданої претендентом заяви.

35. Припинення статусу асоційованого члена НТСА Університету (факультету) здійснюється за особистою заявою на ім’я голови НТСА Університету (факультету).

36. Асоційований член НТСА Університету (факультету), який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, може бути позбавлений статусу асоційованого членства в НТСА рішенням Правління НТСА Університету (факультету).

37. Особам, які мають особливі заслуги перед НТСА факультету або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці рішенням загальних зборів НТСА факультету може надаватись статус почесного члена НТСА факультету.

38. Почесний член НТСА факультету має ті ж самі права, які визначені для членів НТСА факультету в статті 41 цього Положення, окрім права голосування в колегіальних органах та обрання на керівні посади НТСА.

39. Статус почесного члена НТСА факультету зберігається довічно.

40. Членам НТСА факультету, асоційованим та почесним членам НТСА факультету, Правлінням НТСА факультету видаються членські квитки, форма яких приймається відповідно до статті 46 Положення.

41. Члени НТСА факультету мають право:

Члени НТСА можуть мати й інші права, які витікають із цього Положення або визначені у положенні про НТСА Університету.

42.Члени НТСА факультету зобов’язані:

Члени НТСА виконують й інші обов’язки, які витікають із цього Положення або визначені у положенні про НТСА Університету.

Загальні збори НТСА факультету

43. Вищим органом НТСА інституту є загальні збори членів НТСА факультету. Загальні збори членів НТСА факультету мають право на визначення загальних засад функціонування органів НТСА факультету та їх контроль.

44. Загальні збори членів НТСА факультету:

Звітність та планування діяльності НТСА факультету

45. Голова НТСА факультету звітує про свою діяльність за минулий навчальний рік на Загальних зборах НТСА факультету, що скликається не рідше 1 разу на рік.

46. Члени НТСА Інституту щомісяця звітують про свою діяльність перед Головою НТСА факультету.

47. Голова НТСА факультету, члени НТСА факультету складають звіт про діяльність НТСА факультету в цілому за підсумками роботи не рідше одного (1) разу на рік.

48. Звіт про діяльність НТСА має містити повну інформацію про участь студентів та аспірантів у наукових заходах, конференціях, круглих столах, семінарах, конкурсах, а також інформацію про опубліковані тези доповіді, доповіді, наукові статті, інші результати науково-дослідної роботи студентів та аспірантів.

49. До звіту про діяльність додаються друкований та електронний варіант тез доповідей, доповідей, наукових статей та інших результатів науково – дослідної роботи студентів та аспірантів за звітний період.

50. Загальні збори НТСА факультету розробляють, розглядають та затверджують попередні й остаточні плани діяльності НТСА.

План діяльності НТСА факультету містить інформацію про основні заходи, що планується провести за ініціативи Наукового товариства.

Співпраця НТСА факультету з адміністрацією

51. Координацію наукової та організаційної роботи НТСА факультету здійснює науковий координатор НТСА факультету.

Прикінцеві положення

52. Положення про НТСА набуває чинності з моменту його прийняття Загальними зборами НТСА та затвердженням Вченою радою факультету.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *