Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, як і ВНТУ в цілому, з 1992 року працює за кредитно-модульною системою (КМС) організації навчального процесу.

Метою КМС організації навчання є забезпечення технологічності навчального процесу й підвищення його ефективності.

Використання КМС організації навчання забезпечує:

 • методично обґрунтоване узгодження всіх видів навчального процесу;
 • гнучкість структури модульної побудови курсу;
 • організацію систематичної самостійної роботи студентів (СРС), індивідуалізацію навчання і підвищення зацікавленості у процесі набуття знань;
 • систематичний контроль знань, умінь та навичок студента;
 • заохочення результативної творчої роботи студентів (участь у конкурсах робіт, олімпіадах, наукових конференціях, науково-технічній творчості тощо);
 • змагальність навчання з відповідною диференціацією студентів за рівнем знань;
 • об’єктивність критеріїв і умов конкурсного відбору студентів на освітньо-професійні програми вищих рівнів (магістратури, аспірантури);
 • обґрунтоване надання різних пільг студентам тощо. МРС стимулює викладача до постійного вдосконалення якості роботи і є джерелом підвищення мотивації студентів до самоорганізації у навчально-пізнавальній діяльності.

Організація навчального процесу на ФМІБ здійснюється деканом, його заступниками і кафедрами факультету. Сам навчальний процес на ФМІБ складається з таких форм: аудиторні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

1. Основні види аудиторних занять:

 • лекції;
 • лабораторні, практичні, семінарські заняття;
 • індивідуальні заняття, консультації.

2. Виконання індивідуальних завдань:

 • реферати;
 • курсові роботи та проекти;
 • бакалаврські роботи;
 • дипломні роботи;
 • магістерські роботи.

3. Самостійна робота:

 • самостійне вивчення теоретичного матеріалу;
 • виконання контрольних завдань;
 • виконання розрахункових робіт;
 • підготовка наукових доповідей, статей.

4. Практична підготовка студентів, самостійне виконання поставлених завдань на виробництві, освоєння посад: менеджера підприємства, економіста економічного відділу, начальника відділу.

5. Контрольні заходи:

 • поточний контроль – на практичних заняттях;
 • проведення колоквіумів;
 • атестація студентів 1-2 рази у семестр (виставлення модулів);
 • підсумковий контроль (семестрові заліки та екзамени);
 • державна атестація студентів.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами:

 • бакалаврат;
 • магістратура;
 • аспірантура.

Основними нормативними документами програмно-методичного забезпечення навчального процесу є кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, які затверджені у встановленому порядку, та навчальні плани зі спеціальностей та спеціалізацій.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу на факультеті менеджменту поділяється на два рівні – навчально-методичний комплекс спеціальності та навчально-методичний комплекс дисципліни.

До навчально-методичного комплексу зі спеціальностей  включені такі нормативно – методичні документи:

 • кваліфікаційна характеристика фахівця;
 • освітньо-професійна програма;
 • навчальний план;
 • робочі програми з усіх навчальних дисциплін;
 • програми практики;
 • комплексна контрольна робота з дисципліни;
 • комплексні кваліфікаційні завдання для заміру знань з фаху (ККЗ);
 • програми державних екзаменів;
 • тематика курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт;
 • методичні вказівки до виконання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт.

Навчально-методичний комплекс дисциплін створюється під керівництвом провідних викладачів, до якого входять:

 • навчальна та робоча програма курсу;
 • опорні конспекти лекцій;
 • плани семінарських, лабораторних, практичних завдань, в тому числі ділові ігри, використання ЕОМ, ситуаційні завдання тощо;
 • тематика рефератів, контрольних, курсових, бакалаврських і дипломних робіт та методичні вказівки до їх виконання;
 • екзаменаційні білети та залікові запитання;
 • пакети контрольних завдань з дисциплін для комплексної перевірки знань студентів;
 • методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисциплін та використання ЕОМ;
 • фонд законодавчих та інститутських документів;
 • табель забезпеченості слухачів навчальною та методичною літературою.

Контроль якості знань студентів здійснюється згідно з Положенням про організацію навчального процесу в Вінницькому національному технічному університеті, при цьому використовуються різноманітні заходи поточного та підсумкового контролю.

Для поточного контролю якості знань студентів використовуються такі форми:

 • усні опитування на практичних заняттях (контрольні запитання з нормативного матеріалу);
 • індивідуальні відповіді на практичних заняттях; розгляд виробничих ситуацій (індивідуальний та у складі команд студентів);
 • інтерактивні методи навчання;
 • розв’язання задач (розрахункові задачі з прийняття управлінських рішень);
 • підготовка оглядів сучасної спеціальної літератури (по окремим темам курсів);
 • тестування за окремими розділами курсів;
 • підготовка рефератів до практичних занять;
 • проведення конференцій та “круглих столів”.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі семестрового іспиту або семестрового заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені навчальним планом та графіком навчального процесу.

Підсумковий контроль проводиться у формі письмових іспитів. По дисциплінам, де згідно з навчальними планами, підсумковий контроль передбачається у формі заліку, він здійснюється на основі навчання студентів у поточному семестрі та отриманих ними оцінок по визначеним завданням.

Розрахунок кількості балів, що набрав студент, здійснюється за 100-бальною шкалою та
за ECTS загальноприйнятими критеріями, а саме:

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка “F” виставляється студенту, коли він практично не має уявлення про об’єкт вивчення (питання) і не може відтворити основні поняття.

Оцінка “FX” виставляється студенту тоді, коли він має лише наближене уявлення про об’єкт вивчення (питання), відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

Оцінка “E” виставляється студенту тоді, коли він знає більше половини навчального матеріалу (60%), знає основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може за зразком повторити відповідну операцію, але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки, для чого потребує безпосередньої допомоги з боку викладача. У відповіді може бути порушена послідовність викладення програмного матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

Оцінка “D” виставляється студенту тоді, коли він знає і розуміє більше половини навчального матеріалу (60%), знає основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може за зразком повторити відповідну операцію. Може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. В відповіді немає порушень послідовності в викладенні програмного матеріалу, але можуть бути помилки в формулюванні складних теоретичних положень.

Оцінка “C” виставляється студенту тоді, коли він правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь студента загалом повна і логічна, але має незначні неточності. У відповіді студента повинні відчуватися необхідні навички та вміння під час вирішення практичних питань.

Оцінка “B” балів виставляється студенту тоді, коли він вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді студента відчуваються необхідні навички та уміння при рішенні практичних питань.

Оцінка “А” виставляється студенту тоді, коли він володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її. Може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *