Фахівець, підготовлений до роботи за кваліфікаційним рівнем спеціаліста, займається широким колом питань і може опанувати такі напрямки професійної діяльності:

 • виконання управлінської діяльності в організаціях та підприємствах;
 • виконання дослідницької діяльності в галузі проблем стратегічного та інноваційного антикризового управління;
 • формулювання цілей, вибір методів і засобів задля успішного і ефективного виконання виробничих завдань;
 • організація і координація діяльності по виконанню виробничих завдань;
 • контроль виконання планових завдань;
 • попередження та своєчасне розв’язання конфліктних ситуацій в колективі;
 • аналіз позитивних і негативних змін і тенденцій в економіці України, в політичній, науково-технічній і соціально-психологічній сферах суспільства та врахування їх;
 • прийняття оперативних рішень при виконанні функціональних обов’язків;
 • підтримка ділових контактів і відносин у внутрішньому і зовнішньому оточенні;
 • вивчення і прогнозування кон’юнктури ринку, підприємницької і комерційної діяльності, проведення заходів по адаптації до ринкових умов;
 • підбір персоналу з використанням професіограм, тестування і інтерв’ювання працівників;
 • розстановка кадрів по підрозділах, робочих місцях, закріплення, ротації і внутрішньовиробничого приміщення, формування стабільного трудового колективу;
 • відбір лідерів із числа перспективних працівників, які володіють талантом організатора.

Фахівець працює як керівник і має підстави обіймати такі посади:

 • керівника промислових підприємств, організацій, підприємств малого та середнього бізнесу різних форм власності, установ усіх секторів економіки та галузей народного господарства;
 • обіймати управлінські посаді вищого та середнього рівня в органах державного управління, що регулюють підприємницьку діяльність:
 • державному – у відділах Держкомпідприємництва;
 • регіонально-територіальному – в управліннях і відділах по підтримці підприємництва малого бізнесу, науково-дослідних інститутах, центрах та інших організаціях;
 • обласному, муніципальному і районному – в державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування;
 • консалтингових фірмах, підприємств середнього та малого бізнесу, що формують інфраструктуру забезпечення діяльності промислових підприємств та організацій;
 • фахівців відділів великих підприємств та організацій, що забезпечують взаємодію з підприємствами малого бізнесу.

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів:

Загальні вимоги до якостей випускника вищого навчального закладу як соціальної особистості відображають гуманістичну спрямованість змісту, освіти, головною метою якої є захист життя людини, створення належних умов життя і діяльності, спілкування, залучення до досягнень світової культури, формування моральних і естетичних цінностей, подолання наслідків техніцизму і сцієнтизму, активної участі в реалізації ідей постійного людського розвитку.

Спеціаліст повинен знати:

 • зміст кожної дисципліни, що указані у вимогах до кожної (в межах освітньо-професійних програм) дисципліни;
 • особливості підприємництва в Україні, функціонування промислових підприємств та організацій, їх роль в економіці, вітчизняний та зарубіжний досвід ефективно працюючих підприємств;
 • теоретико-методологічні та основні практичні прийоми синергії та технології підприємницької діяльності, управління організацією в правовому середовищі України та при наявності недосконалої інфраструктури забезпечення діяльності промислових підприємств;
 • методи аналізу середовища, економічної діагностики ідентифікації кризових явищ на підприємствах та організаціях;
 • специфічні особливості, принципи, методи, організаційне оформлення систем управління: проектами, конкурентоспроможністю, у тому числі в кризових умовах;
 • форми соціальної взаємодії, фактори соціального розвитку та формування ефективної організаційної поведінки;
 • методи організації власної праці та праці підлеглих, теоретичні засади та практичні прийоми техніки особистої роботи менеджера.

Спеціаліст повинен вміти: 

 • орієнтуватися в професійних, виховних, соціально-психологічних, морально-етичних, культурних, політичних та інших проблемах, які стосуються діяльності персоналу промислових підприємств та організацій;
 • орієнтуватися в проблемах організації і управління, уміти їх вирішувати; професійно і кваліфіковано управляти процесом змін при функціонуванні підприємства, орієнтуватися на очікувані результати;
 • володіти комунікативними можливостями;
 • удосконалювати організацію і методи своєї роботи, виявляти і усувати недоліки; проявляти в роботі раціоналізм; діяти вдумливо і активно при виконанні функціональних обов’язків; підходити до вирішення проблем різнобічно;
 • засновувати свою діяльність на довірі до людей, проявляти гнучкість в керівництві персоналом; брати участь в дискусіях з питань організації і управління;
 • вести бесіду – діалог загального характеру, брати участь у наукових дискусіях; забезпечувати взаємну підтримку зусиль спеціалістів в сфері організації і управління; генерувати нові ідеї і обґрунтовувати їх;
 • адаптуватися до несподіваних змін і обставин, адекватно реагувати на ситуацію, розробляти антикризові заходи, відповідні плани та проекти, організовувати їх виконання;
 • виконувати роботу по розробці забезпечення виконання програми підприємства; своєчасно доводити до виробничих дільниць програмні завдання по виробництву товарів та послуг; контролювати забезпечення відповідних ділянок матеріалами, сировиною, заготовками, комплектуючими виробами;
 • вести оперативний облік і здійснювати регулювання виробництвом; складати звіти про виконання планів та ін.;
 • використовувати методи аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством;
 • здійснювати збір, систематизацією, оброблення та використання інформації, яка необхідна для ефективної професійної діяльності;
 • аналізувати соціально значимі проблеми та процеси, факти та явища; використовувати всю сукупність набутих знань; узагальнювати, порівнювати, робити висновки, володіти навичками прийняття самостійних рішень; працювати на персональних комп’ютерах та інший оргтехніці;
 • професійно вирішувати питання безпеки життєдіяльності при впровадженні нових технологічних процесів, користуватися приладами і апаратурою для визначення основних санітарно-технічних параметрів виробничої сфери та навколишнього середовища;
 • використовувати найновіші підходи до практики управління підприємством; обґрунтовувати управлінські рішення, здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень, моделювати ситуації, в т. ч. і не передбачувані;
 • аналізувати досвід по застосуванню правового режиму господарського права, а також режиму регулювання майна, нерухомості;
 • здійснювати управління інноваційними процесами, організовувати і експлуатувати АСУ; організовувати маркетингові дослідження систем руху товарів і збуту, послуг, аналізувати стан і динаміку попиту, використовувати сучасні методи аналізу обсягів виробництва і реалізації, собівартості прибутку, фінансового стану підприємства, ефективності виробництва і управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства;
 • організовувати роботу підприємств з різними формами власності, вести діловодство; працювати з банками та іншими кредитно-фінансовими установами, працювати з нормативно-технічною документацією;
 • виявляти резерви підвищення ефективності діяльності на окремому робочому місці, на підприємстві в цілому; планувати та організовувати підвищення кваліфікації працівників, спеціалістів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *